Sygdom - Café

Kun hvis du er ansat på en café, der har indgået en lokalaftale om at være omfattet af café-overenskomsten med HORESTA, er disse regler gældende for dig.

Løn under sygdom

Du skal have løn under sygdom, hvis du har været ansat i mindst 8 uger og har arbejdet i minimum 74 timer i denne periode hos den samme arbejdsgiver.

Er du fastlønnet, skal du under sygdom have fuld personlig løn for de første 6 dage og herefter 90 % af den personlige løn.

For medarbejdere med 4 måneders anciennietet betaler virksomheden dog fuld personlig løn under de første 4 uger af sygefraværet.


Provisionslønnet

Er du provisionslønnet serveringsmedarbejder, skal du under sygdom have 90 % af din gennemsnitlige løn af de sidste 13 ugers indtægt, dog max. minimallønnen p.t. kr. 140,00 pr. time.

Til provisionslønnede medarbejdere med 4 måneders anciennitet betaler virksomheden dog altid fuld garantifortjeneste under de første 4 uger af sygefraværet.


Sygemelding

Er du syg, skal du meddele det til din arbejdsgiver hurtigst muligt.

Din arbejdsgiver kan forlange en skriftlig sygemelding, f.eks. en tro- og loveerklæring.

FRAVÆRSDOKUMENTATION, JF. SYGEDAGPENGELOVENS § 36:
Arbejdsgiveren kan forlange, at du dokumenterer sygdommen ved en skriftlig sygemelding (tro- og loveerklæring). Denne fraværsdokumentation kan arbejdsgiveren tidligst kræve udstedt på 1. sygedag og i hænde på 2. sygedag (fraregnet søn- og helligdage). Såfremt sygdommen varer mindre end 2 dage, udfyldes fraværsdokumentation ved arbejdets genoptagelse.

LÆGELIG DOKUMENTATION:
Friattest, jf. sygedagpengelovens § 36, stk. 1:
Arbejdsgiveren kan forlange, at du dokumenterer sygefraværet ved lægelig dokumentation. Denne kan udstedes fra og med 4. sygedag, og ikke på lørdage og søn- og helligdage. Arbejdsgiveren kan forlange at have dokumentationen i hænde dagen efter udstedelsen (fraregnet søn- og helligdage). Dokumentationen betales af arbejdsgiveren.

Mulighedserklæring, jf. sygedagpengelovens § 36 a:
Arbejdsgiveren kan forlange en mulighedserklæring ved kortvarig, ved gentaget og ved langvarigt sygefravær. Mulighedserklæringen har til formål at bidrage til, at du fastholdes i arbejde.

Mulighedserklæringen består af to dele. Arbejdsgiveren og du udfylder i fællesskab første del af erklæringen på baggrund af en samtale. Lægen udfylder anden del af erklæringen.

Arbejdsgiveren skal indkalde dig til samtalen med et rimeligt varsel. Du har pligt til at møde op til samtalen. Hvis du ikke kan møde op på grund af sygdommen, kan samtalen holdes telefonisk, hvis sygdommen tillader det. Mulighedserklæringen betales af arbejdsgiveren. 


 

Barns 1. sygedag

Du har ret til frihed med minimalløn/garantiløn ved dit barns 1. hele sygedag, hvis barnet er under 14 år. Det er kun den ene af forældrene, der har denne ret.


Børns hospitalsindlæggelse

Har du børn under 14 år og er så uheldig, at de skal indlægges på hospitalet, har du ret til 1 uges frihed pr. barn inden for en 12 måneders periode. Friheden hertil gælder kun den ene af forældrene.

Du har ret til fuld løn, dog max. 120,- kr. pr. time, under dette fravær. Hvis du er provisionslønnet tjener, skal du have gennemsnittet af de sidste 13 ugers indtægt, dog max. 120,- kr. pr. time.


Sidst ændret: 19. Juni 2013 13:12

Fakta

Sygdom Hotel og restaurant
Café
Kantine
Butikscafeteria - DHS
Butikscafeteria - COOP - BA